top of page

דוחות כספיים מבוקרים על ידי רואה חשבון (מאזן, רווח והפסד,

דוח על שינויים בהון עצמי ותזרים מזומנים)

דוחות שנתיים למס הכנסה (כולל לבעלי שליטה בחברה)

דיווחים שוטפים לרשויות המס

שרותי הנהלת חשבונות ושכר

ליווי והדרכה

פתיחת תיק ברשויות המס

חבילת חברה

February 19, 2016

הגשת בקשה מקוונת לרישום חברה

 

 

Please reload

קישורים שימושיים:

bottom of page