top of page

מאזן

דוחות שנתיים ומאזניים

על פי חוק, בעלי עסקים מחויבים להגשת דוחות שנתיים למס הכנסה.

משרדי מתמחה בעריכת דוחות שנתיים לרשויות מס תוך ניצול כל האפשרויות לחיסכון במס המותרים לפי החוק. 

הכנת דוחות לחברה

דוח רווח והפסד

דוח על שינויים בהון העצמי

תזרים מזומנים

הכנת דוחות שנתיים לעצמאיים

ולבעלי שליטה בחברות

דוח התאמה למס

דוח שנתי למס הכנסה

February 19, 2016

מדריך להשכרת דירה למגורים בישראל על ידי יחיד

 

 

February 19, 2016

דע זכויותיך וחובותיך

מדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה של שנת המס 2014

Please reload

קישורים שימושיים:

bottom of page